นักคิด นักค้น

แห่งมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

“หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นแนวทางประการหนึ่ง ที่จะสร้างความเจริญแก่ชุมชนให้สามารถยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น โดยการผลิตหรือจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ จังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดหนึ่งที่สนองนโยบายของรัฐบาลโดยมีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นคือ ข้าวซ้อมมือซึ่งเป็นข้าวหอมกระดังงาที่มีกลิ่นหอม มีขั้นตอนการผลิตหลักอยู่ 5 ขั้นตอนและขั้นตอนที่เป็นปัญหาขั้นตอนหนึ่งคือขั้นตอนการสีข้าวที่ใช้การสีแบบครกหมุน ขั้นตอนการคัดแยกข้าวเปลือกและข้าวสารออกจากกันและขั้นตอนการตำข้าวที่ต้องใช้เวลานาน ทำให้การผลิตข้าวซ้อมมือไม่เพียงพอตามความต้องการของท้องตลาดอีกด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป หมวกสกุล แห่งมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

อาจารย์ประทีป หมวกสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตากใบ แห่งมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในขณะนั้น นักคิด นักค้น ผู้ที่ไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ที่นำไปสู่การสร้างศักยภาพความเป็นอยู่ที่ดีให้กับกลุ่มชาวบ้าน กลุ่มประชาชนในพื้นที่ ที่อาศัยอยู่ ณ ถิ่นบ้านเกิดของตนเอง การพัฒนาเครื่องผลิตข้าวซ้อมมือ เป็นอีกงานวิจัยหนึ่งที่อาจารย์ประทีปได้ให้ความสำคัญ และมุ่งมั่นในการพัฒนางานวิจัยชิ้นนี้ ให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดแก่ท้องถิ่น อาจารย์...มีแนวคิดที่จะออกแบบและสร้างเครื่องผลิตข้าวซ้อมมือที่มีคุณภาพระดับดีและมีประสิทธิภาพของเครื่องผลิตข้าวซ้อมมือ ให้ได้ขนาด 40 กิโลกรัมต่อชั่วโมง และมีปริมาณการผลิตมากกว่าการผลิตด้วยคน เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กลุ่มแม่บ้าน เกษตรโคกอิฐ – โคกใน ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดของอาจารย์คนนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย กล่าวว่า การพัฒนาเครื่องผลิตข้าวซ้อมมือ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องผลิตข้าวซ้อมมือที่มีคุณภาพให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่ผลิตข้าวซ้อมมือที่บ้านโคกอิฐโคกใน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ที่ผลิตข้าวซ้อมมือเป็นสินค้า OTOP ของจังหวัดนราธิวาส เพื่อช่วยเพิ่มปริมาณการผลิตข้าวซ้อมมือ ทันตามความต้องการของตลาด อีกทั้งในปัจจุบันตลาดมีความต้องการในการบริโภคเป็นจำนวนมากทำให้ปัจจุบันกลุ่มแม่บ้านไม่สามารถผลิตได้เพียงพอกับความต้องการของตลาด การเพิ่มปริมาณการผลิตซึ่งจะนำมาซึ่งรายได้ เงินออม การใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนการนำเอาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนสอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สำหรับกระบวกการทำงานของเครื่องสีข้าว ทางทีมงานได้ดำเนินการสร้างเครื่องผลิตข้าวซ้อมมือที่ประกอบด้วย เครื่องสีข้าวซ้อมมือ เครื่องคัดแยกข้าวสารและข้าวเปลือกและเครื่องตำข้าวซ้อมมือ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตข้าวซ้อมมือ โดยใช้ต้นกำลังจากไฟฟ้า 220 V ที่สามารถผลิตข้าวซ้อมมือได้ปริมาณ 40 กิโลกรัม/ชั่วโมง เครื่องผลิตข้าวซ้อมมือต้องผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรม และผู้ชำนาญการ ไม่ต่ำกว่า 3.50 (ในระดับคุณภาพดี) และทางอาจารย์ก็ได้ค้นคว้าจากเอกสาร พร้อมกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการวิจัยในครั้งนี้ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป