ผลงานวิจัยของคณาจารย์ที่โดดเด่น

อาจารย์อนงค์ ภิบาล

คณะพยาบาลศาสตร์

นวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ขัตติยวรรณ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เครื่องบดเปลือกหอยสำหรับชุมชน

อาจารย์อภิญญา บุรีศรี

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวซ้อมมือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ สุทธิยาพิวัฒน์

สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

เครื่องขึ้นรูปภาชนะวัสดุธรรมชาติ

อาจารย์โซเฟีย แวหะมะ

คณะวิทยาการจัดการ

แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

อาจารย์วัชระ วัชราภรณ์

สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

การออกแบบตู้ฟักไข่อัตโนมัติควบคุมการทำงาน

ด้วยไมโครคอรโทรลเลอร์

หมายเลขโทรศัพท์
+66(073)709-030
Email
information@pnu.ac.th
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
เลขที่ 99 ตำบลโคกเคียน
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
รหัสไปรษณีย์ 96000
Close