เอกสารและแบบฟอร์มงานการเงิน
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอยืมเงินทดรองไปราชการ 
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอยืมเงินทดรองค่าวัสดุ/จัดทำโครงการ 
แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน

แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน-วิทยากร
แบบฟอร์มขอรับรองเงินเดือน
- แบบฟอร์มค่าล่วงเวลา
 
รายงานการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
รายงานการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
รายงานการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเเละรายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 

เอกสารและแบบฟอร์ม


เอกสารและแบบฟอร์มกองนโยบายและแผน

 - แบบฟอร์มเสนอโครงการ (โครงการเสนอของบประมาณของส่วนราชการ)[26 พฤศจิกายน 2562]
 - แบบฟอร์มเสนอโครงการ (โครงการสำนักงานอธิการบดี)[26 พฤศจิกายน 2562]
 - แบบฟอร์มประมาณการ
[20 มิถุนายน 2562]
 - การกำหนดรหัสโครงการเเละรหัสคณะ/วิทยาลัย/สภาบัน[26 พฤศจิกายน 2562]
 - แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติโครงการ[30 มีนาคม 2558]
 - แบบฟอร์มสรุปโครงการ
[23 สิงหาคม 2556]
 - เเบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ[20 มีนาคม 2560]
 - เเบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาชีพ[20 มีนาคม 2560]
 - เเบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม[20 มีนาคม 2560]


คู่มือ

- คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560

เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)
ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง แบบและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ และทั่วไป

กลุ่ม ก.

แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน (ผู้ทดลองปฏิบัติราชการ 1 ปี)
บันทึกปฏิบัติงานรายวัน
แผนการปฏิบัติงานรายสัปดาห์
สรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
กลุ่ม ข.
- แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน (ผู้พ้นทดลองปฏิบัติราชการ 1 ปี)
บันทึกปฏิบัติงานรายวัน
แผนการปฏิบัติงานรายสัปดาห์
สรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
หมวดการขอพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายสอนและวิจัย
ขั้นตอนการขอและพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 
เเบบ กพว.-1 แบบบันทึกข้อความขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 
แบบ กพว.-2 แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
แบบ กพว.-3 แบบคำขอรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ(กพอ.03)
แบบ กพว.-4 แบบคำขอรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ(กพอ.04)
แบบ กพว.-5 แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
แบบ กพว.-6 แบบรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสำหรับผู้เสนอขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
แบบ กพว.-7 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
- แบบ กพว.-8 แบบประเมินการสอน
*ตั้งแต่แบบ กพว. 9 ถึง แบบ กพว. 18 (สำหรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
แบบ กพว.-9 แบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคำสอน
แบบ กพว.-10 แบบสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ
แบบ กพว.-11 แบบประเมินผลงานทางวิชาการ ประเภทบทความวิชาการ
แบบ กพว.-12 แบบประเมินผลงานทางวิชาการ ประเภทตำรา
แบบ กพว.-13 แบบประเมินผลงานทางวิชาการ ประเภทหนังสือ
แบบ กพว.-14 แบบประเมินผลงานทางวิชาการ ประเภทบทความวิจัย
แบบ กพว.-14/1 แบบประเมินผลงานทางวิชาการ ประเภทงานวิจัย
แบบ กพว.-15 แบบประเมินผลงานทางวิชาการ ประเภทผลงานในลักษณะอื่น
แบบ กพว.-16 แบบประเมินผลงานทางวิชาการ ประเภทงานแปล
แบบ กพว.-17 แบบประเมินผลงานทางวิชาการ ประเภทผลงานวิชาการรับใช้สังคม
เเบบ กพว.-18 แบบสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ
แบบสรุปเอกสารที่นำเสนอ
หนังสือแจ้งความประสงค์
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๕
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๕
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๖
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561 
หมวดขออนุญาตลาศึกษาต่อภายในประเทศและต่างประเทศ
* ลาศึกษาต่อภายในประเทศ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย การให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไปศึกษาต่อภายในประเทศ
ขั้นตอนเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อภายในประเทศ
แบบฟอร์มขออนุญาตสมัครและสอบเข้าศึกษาต่อในประเทศ
แบบฟอร์มขออนุญาตลาศึกษาต่อในประเทศ
แบบฟอร์มขอตรวจสอบภาระผูกพันที่ยังค้างอยู่ต่อมหาวิทยาลัย 
แบบฟอร์มการรายงานผลการศึกษาต่อในประเทศ (รายบุคคล)
แบบฟอร์มการรายงานผลการศึกษาต่อในประเทศ (สำหรับคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน)
แบบฟอร์มขอขยายระยะเวลาศึกษาต่อในประเทศ
-  เเบบฟอร์มสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ
- เเบบฟอร์มสัญญาอนุญาตให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไปศึกษาต่อภายในประเทศ
* ลาศึกษาต่อต่างประเทศ  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย การให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรม ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ และปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
ขั้นตอนการเกี่ยวกับลาศึกษา ฝึกอบรม ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ และปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
สัญญาอนุญาตให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรม ภาษาต่างประเทศ ปฏิบัติการวิจัยต่างประเทศ
แบบฟอร์มขออนุญาตสมัครและสอบเข้าศึกษา ฝึกอบรม ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
แบบฟอร์มขออนุญาตลาศึกษา ฝึกอบรม ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
แบบฟอร์มขอตรวจสอบภาระผูกพันที่ยังค้างอยู่ต่อมหาวิทยาลัย
แบบฟอร์มการรายงานผลการศึกษาต่อต่างประเทศ (รายบุคคล)
แบบฟอร์มการรายงานผลการศึกษาต่อต่างประเทศ (สำหรับคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน)
แบบฟอร์มขอขยายระยะเวลาศึกษา ฝึกอบรม ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ

หมวดการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน สังกัดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร
อธิการบดี 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ. 2550
รองอธิการบดี
- ระเบียบมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของรองอธิการบดี พ.ศ. 2550
ผู้อำนวยการ / คณบดี
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สายสนับสนุน
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สายสนับสนุน
แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงานบุคลากร (สายสนับสนุน)
เอกสารสัญญาจ้างพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย