คระกรรมการสภามหาวิทยาัลยนราธิวาสราชนครินทร์

   นายก
 
   อธการ
 
ชาญวทย
สมเกยรต 
อนนต
 มาโนชญ
 ปรชา
เสาวนต 
จรญ
วระพล
เยยม
สมหมาย
อรญญา
อาฮามะ
  กเซง

พษฏฐ
  สพจน
นราธษณ  ธดารตน ปกปอง

หมายเลขโทรศัพท์
+66(073)709-030
Email
information@pnu.ac.th
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
เลขที่ 99 ตำบลโคกเคียน
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
รหัสไปรษณีย์ 96000
Close