ประวัติ

ประวัติ

2562

งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

 

งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 เวทีแห่งการเสนอผลงานวิชาการผลงานวิจัยในระดับนานาชาติในการเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการของนักวิชาการนักวิจัยคณาจารย์นักศึกษาทั้งในและต่างประเทศและ กระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของงานวิจัยในการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการงานวิจัย


หมายเลขโทรศัพท์
+66(073)709-030
Email
information@pnu.ac.th
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
เลขที่ 99 ตำบลโคกเคียน
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
รหัสไปรษณีย์ 96000
Close