ประวัติ

ประวัติ

2562

งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

 

งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 เวทีแห่งการเสนอผลงานวิชาการผลงานวิจัยในระดับนานาชาติในการเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการของนักวิชาการนักวิจัยคณาจารย์นักศึกษาทั้งในและต่างประเทศและ กระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของงานวิจัยในการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการงานวิจัย