โครงการและกิจกรรม

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้จัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้