คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 

11

 

 
  อธการ
 
 

22 

 

 
รองธระรองสพฒน 
รอง ทว 
 ผช สเมศ
 ปรชา 
 

33

 

 
ผช ยพาวรรณผช อารงผช ธรศกด
ผช อะลผช ระว ผช มนฑนา
  ผช วภา 
 

44

 

 

คณบด ชมพลคณบด  ศรพนธ คณบด ทวคณบด ยรรยง
คณบด อสลนคณบด บงกชคณบด วนชย 
 

              55 

 

 
ผอ ประมนทรผอ จำนงผอ สรสทธผอ เจะเหลาะ