สำนักงานอธิการบดี

 ผอ สนอ 
 


66

 
ผอ พนารตนผอ ยาผอ อรญญา
ผอ นตยรดผอ มารยะผอ นฤมล
   
หมายเลขโทรศัพท์
+66(073)709-030
Email
information@pnu.ac.th
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
เลขที่ 99 ตำบลโคกเคียน
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
รหัสไปรษณีย์ 96000
Close