คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 

 นายก

 
 

 อธการ


 
ชาญวทย

สมเกยรต 


อนนต
 มาโนชญ

 ปรชา

เสาวนต 
จรญ

วระพล


เยยม
สมหมาย

อรญญา


อาฮามะ
 

กเซงพษฏฐ


 สพจน
นราธษณ ธดารตนปกปอง