คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 

 นายก

 
 

 อธการ


 
ชาญวทย

สมเกยรต 


อนนต
 มาโนชญ

 ปรชา

เสาวนต 
จรญ

วระพล


เยยม
สมหมาย

อรญญา


อาฮามะ
 

กเซงพษฏฐ


 สพจน
นราธษณ ธดารตนปกปอง
หมายเลขโทรศัพท์
+66(073)709-030
Email
information@pnu.ac.th
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
เลขที่ 99 ตำบลโคกเคียน
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
รหัสไปรษณีย์ 96000
Close